1.هک کردن آموزش نمیدهیم. 2.هک نمیکنیم (بجز کاربران ویژه). 3.قوانین جمهوری اسلامی ایران رعایت شود. 4.اگر کاربر ویژه هستید بدون اجازه هک نکنید.