به تم جدید وب از حداقل نمره 1 و حداکثر نمره 10 امتیاز بدید:
(17.64%) 21
1
(6.722%) 8
2
(2.521%) 3
3
(4.201%) 5
4
(3.361%) 4
5
(5.042%) 6
6
(11.76%) 14
7
(15.12%) 18
8
(19.32%) 23
9
(14.28%) 17
10

تعداد شرکت کنندگان : 119